آموزشی

تصویر متحرک

فیلم

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/teaching-aid/

فیلم

نمایش خطوط میدان الکتریکی شتابدهنده خطی شتابدهنده دایره‌ای موتور الکتریکی سقوط اجسام با جرم های مختلف

تصویر متحرک

حرکت با شتاب ثابت نمودار حرکت حرکت پرتابی سقوط آزاد شتاب جانب مرکز گلوله نیوتن۱ گلوله نیوتن۲ برخورد حرکت تناوبی ساده موج عرضی موج طولی گهواره نیوتون ——————– میدان الکتریکی