آموزشی

Animations

Films

Permanent link to this article: https://hamid-eftekhari.ir/teaching-aid/

فلش

حرکت با شتاب ثابت نمودار حرکت حرکت پرتابی سقوط آزاد شتاب جانب مرکز گلوله نیوتن۱ گلوله نیوتن۲ برخورد حرکت تناوبی ساده موج عرضی موج طولی گهواره نیوتون ——————– میدان الکتریکی

فیلم

سقوط همزمان سیب و پر شتابدهنده شتابدهده دایره‌ای اندازه حرکت زاویه‌ای الکتریسیته ساکن موتور الکتریکی جریان گردابی