فیزیک ۱

جلسه اول     جلسه دوم       جلسه سوم        جلسه چهارم         جلسه پنجم

جلسه ششم      جلسه هفتم

سامانه دانشگاه هوشمند
کلاس فیزیک ۱
شناسه کلاس olum139976139092
گذرواژه ۴۵۴۶۴۴۴۶
تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
ساعت برگزاری ۱۵:۴۵:۰۰
http://srbiau.daan.ir

Permanent link to this article: https://hamid-eftekhari.ir/phy_1/