درباره ارسال پاسخنامه

با سلام.

چنانچه ایمیل ارسالی به ایمیل دانشگاه برگشت خورد، پاسخنامه را با پاسخ سرور دانشگاه مبنی بر عدم دریافت ایمیل توسط سرور را به ایمیل eftekhari.h@chmail.ir بازارسال کنید.

Permanent link to this article: https://hamid-eftekhari.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/