امتحان فیزیک یک

سلام.
نمرات در سامانه دان وارد شده‌اند. نمره نهایی در سامانه آموزشیار ثبت می‌شوند.
دانشجویانی که نمره‌ای برای آنها ثبت نشده، یا ایمیلشان نرسیده یا با شکلی که در برگه امتحانی قید شده بود ارسال نشده است. این دانشجویان حداکثر تا ساعت ۸ امشب با فرمتی که در برگه امتحان گفته شده بود، پاسخنامه را به آدرس eftekhari.h@chmail.ir بازارسال کنند.
به نمره همه دانشجویان، در سامانه آموزشیار ۳ نمره ارفاق شده.
با توجه به اینکه بیش از ۴۵۰ دانشجو در کلاس من بودند، لطفا فقط دانشجویانی که به برگه امتحانی‌شان اطمینان دارند در سامانه آموزشیار اعتراض ثبت کنند، چون در تصحیح مجدد هر نمره‌ای که بدست آید، همان ثبت می‌شود، خواه کمتر یا بیشتر از نمره فعلی باشد.

Permanent link to this article: https://hamid-eftekhari.ir/%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-%db%8c%da%a9/