«

»

سپتامبر 13

Print this نوشته

تست غیر مخرب مغناطیسی بر پایه اثر امپدانس مغناطیسی بزرگ

چکیده

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ اﺛﺮ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺰرگ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺖ ﺷﺎر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺛﺮ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻢ ﻛﺒﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﺣﺴﮕﺮ، ﺗﻮزﻳﻊ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺷﺎر ﻧﺸﺘﻲ در ﻓﻀﺎی اﻃﺮاف ﺗﺮک اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺣﻀﻮر ﺗﺮک ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﺮک آﺷﻜﺎرﺳﺎزی ﻣﻲﺷﻮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰی ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺷﺎر ﻧﺸﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﺴﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

Download (PDF, 280KB)

 

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/ndt-based-on-magneto-impedance-effect/