تصویربرداری ناکاملی‌های میکرومتری سطحی با استفاده از اثرمگنتواپتیکی فارادی

چکیده – تصویربرداری مغناطیسی از لوله ها و مخازن نفتی یک روش پر کاربرد جهت تشخیص وجود نقص و ناکاملی درصنایع نفت و گاز است. نوع حسگر مغناطیسی مورد استفاده در این روش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به ویژگیهای بارز حسگرهای مگنتواپتیکی اثر فارادی، در این تحقیق از این تکنیک جهت … ادامه خواندن تصویربرداری ناکاملی‌های میکرومتری سطحی با استفاده از اثرمگنتواپتیکی فارادی