تصویربرداری ناکاملی‌های میکرومتری سطحی با استفاده از اثرمگنتواپتیکی فارادی

چکیده – تصویربرداری مغناطیسی از لوله ها و مخازن نفتی یک روش پر کاربرد جهت تشخیص وجود نقص و ناکاملی درصنایع نفت و گاز است. نوع حسگر مغناطیسی مورد استفاده در این روش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به ویژگیهای بارز حسگرهای مگنتواپتیکی اثر فارادی، در این تحقیق از این تکنیک جهت اندازه‌گیری شار نشتی ناشی از ترک میکرومتری در نمونه‌های فرومغناطیس استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که می‌توان از حسگرهای اثر فارادی برای تشخیص وجود نقص و ترکهای بسیار کوچک در نمونه‌های فلزی فرومغناطیس استفاده کرد.

 

Download (PDF, 126KB)

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/micro-crack-mfl/