شبیه سازی اثر حفاظت مغناطیسی در لایه های با تراوایی نسبی مغناطیسی بالا

اندازه گیری میدان های بسیار ضعیف در بسیاری از صنایع مانند تجهیزات تشخیص پزشکی اهمیت بسیار زیادی دارد. در این راستا استفاده از محفظه حفاظت میدان مغناطیسی ایستا روشی معمول در جهت کاستن از میدان مغناطیسی ناخواسته در این تجهیزات است. تراوایی نسبی مغناطیسی ماده و هندسه ی مورد استفاده در محفظه و استفاده از لایه های مغناطیسی متعدد ، از عوامل موثر در این روش به شمار می روند.از آنجا که در اکثر کاربردها نیاز به وجود روزنه در محفظه می باشد ابعاد و شکل روزنه در حفاظت مغناطیسی نقش موثری را ایفا می کند. در این مقاله با استفاده از نرم افزار کامسول بر پایه ی روش المان محدود محفظه ی حفاظت میدان مغناطیسی شبیه سازی گردید. در پایان به بررسی تعداد و نوع لایه ها و همچنین شکل روزنه و ابعاد آن بر میزان تضعیف میدان مغناطیسی داخل محفظه پرداختیم.

 

Download (PDF, 814KB)

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/magnetic-shielding-simulation-in-high-magnetic-permeability-layers/