حمید افتخاری

Author's posts

پاسخنامه فیزیک ۱

پاسخنامه پایان‌ترم فیزیک ۱

Continue reading

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-1/

نمرات فیزیک ۲

نمرات نهایی در سایت دانشگاه ثبت می‌گردد

Continue reading

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-2/

(فارسی) نمرات فیزیک ۱

Sorry, this entry is only available in Persian.

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%da%a9-1/

(فارسی) سقوط همزمان سیب و پر

Sorry, this entry is only available in Persian.

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%88-%d9%be%d8%b1/

efield

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/efield/

accelerator

Sorry, this entry is only available in Persian.

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/accelerator/

cycle accelerator

Sorry, this entry is only available in Persian.

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/cycle/

motor

Sorry, this entry is only available in Persian.

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/emotor/

newtons-cradle-animation

Sorry, this entry is only available in Persian.

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/newtons-cradle-animation/

(فارسی) شبیه‌سازی خمش نور توسط سیاه چاله

Sorry, this entry is only available in Persian.

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/%d8%ae%d9%85%d8%b4-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%84%d9%87/

FMR Effect on Magnetic ribbon

Sorry, this entry is only available in Persian.

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/fmr-effect-on-magnetic-ribbon/

(فارسی) پایان‌نامه کارشناسی ارشد

Sorry, this entry is only available in Persian.

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/gd/

(فارسی) کتاب فیزیک هالیدی و دانشگاهی

Sorry, this entry is only available in Persian.

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/phy1/

Fortran

Fortran 1 Fortran 2 Fortran 3 Fortran 4 Fortran 5

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d8%aa%d8%b1%d9%86-1/

Electric field

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/electric-field/

Longitudinal wave

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/longitudinal-wave/

Transverse wave

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/transverse-wave/

Simple Harmonic

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/simple-harmonic/

Collision

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/collision/

Newtons Cannon 2

Permanent link to this article: http://hamid-eftekhari.ir/en/newtons-cannon-2/

Load more